Google analytics:

CONDICIONS DE RESERVA

Drets

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI dirigit al responsable del fitxer que correspongui en l’adreça que més a baix s’indica:

– HOTELS ONE 2020, S.A. amb CIF B43608827 i domicili social a GUERAU DE LIOST, 9 43206 REUS.

Responsabilitat de l’hotel

L’accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre usuari i l’empresa. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar l’esmentada informació, per la qual cosa si vostè efectua la reserva en línia, està contractant directament amb l’hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan acudeixi a l’hotel.

La reserva de nits d’hotel en aquest lloc web implica l’adhesió i acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades.

Mitjançant l’acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

  • 1) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per a efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben en la pàgina web.
  • 2) Que les dades subministrades quan efectua la reserva en línia són veritables, complets i concisos.
  • 3) Únicament es troben compreses en la web aquelles pàgines que figuren dins del mapa web.
  • 4) Que l’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l’usuari.
  • 5) Que una vegada realitzada la reserva es procedirà a l’arxiu del document electrònic en què s’ha formalitzat, vostè podrà accedir al mateix en qualsevol moment.
  • 6) Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d’habitacions, de persones i l’hotel triat.
  • 7) Les condicions i preu de la reserva efectuada són els que es determinen expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament en la pàgina que vostè fa la reserva.
  • 8) Respecte a la relació amb el portal, aquest li dona la possibilitat de reservar habitacions de l’hotel triat a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap mena de prestació hotelera sota la seva responsabilitat.
  • 9) Que les dades de la seva targeta es recullen a l’efecte de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà en efectiu a l’Hotel triat i només en el cas de cancel·lacions o inconparecencias (no xous), es procedirà a l’anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.
  • 10) Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.

Preus

Els preus que s’indiquen són Preus Venda al Público I.V. A. inclòs.

El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d’habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels en els quals s’indiqui específicament la inclusió d’altres serveis…

El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d’extres com ara trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc…

Hora d’entrada (check-in) i de sortida (check-out): Com a norma general i tret que expressament es pacti una altra cosa amb l’establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.

Passaports i visats

Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. Cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s’exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador d’aquesta, l’hotel declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-xou.